Privacy

Uw privacy

Privacy statement Verhagen‬
‪Verhagen adviseert haar opdrachtgevers over de toepassing van alle grondbeleidsinstrumenten en voert de aanbevolen‬ werkzaamheden tevens uit. Daarnaast beheert Verhagen agrarische gronden en objecten voor derden en bemiddelt in de‬ aan- en verkoop van gronden en objecten in het buitengebied. Verhagen doet dit steeds in opdracht en in een aantal‬ gevallen worden medewerkers benoemd door een rechtbank of een gerechtshof. In het kader van deze werkzaamheden‬ verzamelt Verhagen persoonsgegevens. In dit privacy-statement leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.‬


Soort gegevens
‪Verhagen verzamelt uitsluitend gegevens van haar opdrachtgever of van partijen die zij namens de opdrachtgever benadert‬ die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht. U kunt daarbij denken aan kadastrale gegevens, bedrijfsgegevens‬ en persoonlijke gegevens die verband houden met het eigendom of het gebruik van een object.‬


Doelen van de verwerking‬
‪Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor de advisering aan onze opdrachtgever of voor het opmaken van een‬ overeenkomst die in het verlengde ligt van de opdracht.‬


Bewaartermijnen‬
‪Wij bewaren de gegevens in een geautomatiseerd systeem (zoals Contract Administratie 3 en AFAS) en soms deels in‬ fysieke dossiers. Deze dossiers bewaren wij nog 10 jaren nadat ze zijn afgesloten. Daarna worden de gegevens vernietigd. In‬ veel gevallen vindt de opdracht plaats binnen een wettelijk kader, zoals bij pacht, onteigening of planschade.‬


Privacy-maatregelen‬
‪Verhagen besteedt veel zorg aan het goed beschermen van de noodzakelijke gegevens. Allereerst is de‬
‪gegevensverzameling proportioneel; wij verzamelen niet meer gegevens dan wij nodig hebben voor de advisering of het‬ opmaken van de overeenkomst. Daarnaast nemen wij alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om de verzamelde gegevens op‬ een adequate wijze te beschermen en eventuele datalekken te voorkomen. Wij zijn secuur in de beveiliging van onze‬ documenten en apparaten, hanteren een stringente wachtwoordpolicy en zorgen met een passende autorisatie dat‬
‪niemand gegevens kan inzien die daar niet toe bevoegd is.‬


Verstrekken persoonsgegevens aan andere partijen
‪Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen (derden), tenzij dat noodzakelijk is om onze adviezen of‬ overeenkomsten op te maken. Wij gebruiken persoonsgegevens ook niet voor promotiedoeleinden.‬


Uw privacyrechten‬
‪De Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is op 25 mei 2018 van kracht geworden. Hierin zijn binnen‬ alle lidstaten van de EU de privacyrechten geüniformeerd. U heeft in het kader van de AVG recht op inzage in uw‬ persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen‬ (artikel 16 van de AVG). Daarnaast heeft u het recht op vergetelheid (artikel 17 van de AVG) en kunt u verzet‬ aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens (artikel 18 van de AVG).‬


Vragen over uw privacy‬
‪Mocht u vragen hebben over een specifiek dossier, neem dan contact op met de rentmeester of grondzakendeskundige die‬ voor dit dossier uw aanspreekpunt is.‬


‪Wilt u meer weten over de AVG, kijk dan op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-‬privacywetgeving/algemene-informatie-avg‬


‪Heeft u algemene vragen over privacy en de AVG, in relatie tot het werk van Verhagen, kunt u contact opnemen met de‬ Verhagen Groep, info@verhagen-groep.nl‬